Make your own free website on Tripod.com
tröôùc giôø vónh bieät
kính taëng höông hoàn  caùc anh em ñaõ bò xöû töû hình taïi Bình Ñieàn vaø Quaûng Nam
Anh ra ñi khoâng moät lôøi töø giaõ
Toâi ngheïn ngaøo beân vaøch ñaù thaâm u
Kyû nieäm naøo roøng raõ maáy muøa thu
Ñaõ soáng beân nhau trong lao tuø Coäng saûn

Roài giôø ñaây, treân con ñöôøng söù maïng
Anh ñeán phaùp tröôøng - boû laïi moät mình toâi
Tieác thöông anh toâi noùi chaúng neân lôøi
OÂm vaùch ñaù rong reâu coøn hôi aám !

Cuõng nôi ñaây, ñaõ bao laàn maùu ñaãm
Nhöõng traän ñoøn nhö thòt naùt xöông tan...
Thoâi heát roài... ñaâu coøn thuûa doïc ngang
Ñöôøng Caùch maïng nöûa ñöôøng anh gaõy caùnh !

Boû laïi ñaây suoát cuøm trong khaùm laïnh
Môùi ngaøy naøo hai ñöùa xích cuøng nhau
Chia seû töøng haït muoái, coïng rau
Moät con ngöïa ñau caû taøu khoâng aên coû

Tình chieán höõu luyeán löu laø theá ñoù
Maø giôø ñaây anh voäi boû ñi roài !
Toâi nuoát hôøn sao leä vaãn treân moâi
Hoàn taáy maùu ! Tieãn anh - giôø phuùt cuoái

Choác nöõa ñaây anh trôû veà caùt buïi
Coù leõ naøo ! hay Thöôïng ñeá baát coâng !
Nghe hung tin - Caû daân toäc ñau loøng
Töïa nuùm ruoät cuûa mình dao ai caét !

Vôï con anh leä nhoøa trong gieáng maét
Tieãn ñöa choàng khoâng kòp maëc aùo tang
Than than oâi ! Ñaõ gaõy caùnh chim baèng
Choïn caùi cheát hieân ngang gioøng kieâu haõnh

Anh ñaõ böôùc theo tieàn nhaân duõng maõnh
Ñem maùu mình toâ ñaát Meï thaân yeâu
Toâi ngoài ñaây trong nguïc toái saùng chieàu
Qua loã gioù chaét chiu luøa noãi nhôù

Coù phaûi Anh ñang veà trong hôi thôû
Thaêm baïn hieàn hay nhaéc nhôû ñieàu chi
Vaâng - toâi nghe Anh goïi : Daäy maø ñi
Daäy noái tieáp chaëng ñöôøng Anh dang dôû

Toâi ñaõ thaáy beân kia trôøi röïc rôõ
AÙnh bình minh ñang nôû nuï moâi hoàng
Naéng xuaân veà xua giaù laïnh ñeâm ñoâng
Ñôøi troãi daäy nhö thaønh ñoàng baát töû

Teân cuûa Anh ñaõ ñi vaøo lòch söû
Nhöng gioáng noøi giöõ maõi moät nieàm thöông
Anh ñi queùt saïch maøu söông
Ngaøy mai naéng aám queâ höông thanh bình
Chia tay giöõa choán nguïc hình
Vaét hoàn röôùm maùu khuùc tình non soâng.

Phuù Yeân A 20 1993