Make your own free website on Tripod.com
trôû
laïi
tröôøng
xöa
(Taëng thaày giaùo vaø caùc em hoïc sinh sau 75)
Hôn möôøi naêm trôû laïi maùi tröôøng xöa
Haøng phöôïng vó cuõng vöøa khoe laù môùi
Baïn beø ñaâu khoâng möøng vui phôi phôùi
Buoåi töïu tröôøng coøn ñöùng ñôïi beân saân ?

Kyû nieäm naøo loøng toâi boãng laâng laâng
Nhö khoaûnh khaéc ñaõ non phaàn theá kyû
Trang saùch nhoû coøn haèn saâu trong trí
Maø thaày xöa baïn cuõ vaéng ñaâu roài ?

Tuoåi hoïc troø - caùnh phöôïng ñoû treân moâi
Nieàm öôùc voïng moäng ñôøi leân cao vuùt
Nhôù nhöõng luùc toâi traû baøi khoâng thuoäc
Neân vuïng veà ngoài caén buùt öu tö

Laõnh soá khoâng ! thaày maéng hoïc troø hö
Toâi beõn leõn cuùi ñaàu nhö muoán khoùc
Roài thôøi gian theo doøng ñôøi laên loùc
Treân maùi ñaàu toùc ñaõ nhuoäm maøu söông ...

Toâi trôû veà ñöùng laëng tröôùc saân tröôøng
Hoûi gioù maây hoûi thaày coâ hoûi baïn
Ai ñaõ cheát trong laøn teân muõi ñaïn
Ai soáng coøn löu laïc ôû tha phöông
Ai ñaõ töøng laáy maùu röûa queâ höông
Ai cam chòu cuùi ñaàu vin goùt giaëc ?

Coâ baïn ngaøy xöa dòu hieàn trong aùnh maét
Chaéc hoâm nay ñaõ tay beá tay boàng
Cöù moãi laàn nhìn huyeát phöôïng troå boâng
Vui haïnh phuùc beân choàng em coù nhôù

Em coù nghe tieáng ve saàu nöùc nôû
Níu thôøi gian sôï kyû nieäm phai maøu
Toâi trôû veà ray röùt moät nieàm ñau...
Nhìn theá heä mai sau loøng chua chaùt

Saân tröôøng cuõ hay caùnh ñoàng hôïp taùc
Mì ngoâ khoai sao moïc saùt beân theàm
Thaày giaùo daïy gì anh muoán hoûi caùc em
Hay huaán luyeän em thaønh teân cheùm gieát

Coù cho em moät tình yeâu tha thieát
Hay khuyeân em nuoâi maõi khoái caêm hôøn
Coù noùi vôùi em veà toå quoác giang sôn
Thieân huøng söû boán ngaøn naêm vaên hieán
Toå tieân ta tung hoaøng treân boán bieån
Ñaõ bao laàn phaù Toáng bình Chieâm
Cuõng ñaõ töøng laáy maùu cuûa con tim
Giang söùc maïnh baèng ñoâi tay Phuø Ñoång.

Giöõ bieân cöông cho soâng daøi bieån roäng
Maø hoâm nay phieán coäng chieám coâng roài !
Em coù nghe loøng ñaát Meï suïc soâi
Giaän nöôùc Vieät saép ñeán hoài vong quoác !

Em hoïc troø ñeán tröôøng khoâng giaáy buùt
Thuùng maûng ñoäi ñaàu - cuoác xeûng caàm tay
Toå quoác höng vong do theá heä mai ngaøy
Söù maïng aáy hoûi ai coøn lo laéng

Cha meï em daõi daàu trong möa naéng
AÙo khoâng laønh côm cuõng chaúng ñuû no
Ai cöôùp cuûa em tuoåi thô moäng hoïc troø
Haõy ñöùng daäy ñoøi töï do haïnh phuùc

Haõy laáy maùu röûa hôøn khi quoác nhuïc
Haõy ñaùp lôøi thoâi thuùc cuûa tieàn nhaân ...

Toâi veà loøng nhöõng baâng khuaâng
Nhaët töøng caùnh phöôïng tröôùc saân höõng hôø
Naéng leân tan lôùp söông môø
Töông lai theá heä ñôïi chôø maàm non ...

1985-1993 A 20 Phuù Yeân