Make your own free website on Tripod.com
tuyeân ngoân
              cho theá heä
ä                           ngaøy mai
Saùng nay anh trôû daäy
Trong xaø lim coøn ñaày boùng toái
Nhöõng tia naéng môùi
Cuûa ngaøy ñaàu xuaân
Chöa roïi tôùi
Maët trôøi coøn say nguû

Trong nhöõng giôø phuùt cuoái cuøng
Tröôùc khi ñoùn chaøo bình minh choùi loïi
Boãng ngaân leân vang doäi
Tieáng treû thô reo cöôøi
OÂi nghe sao trong saùng
Laøm nhöùc nhoái taâm can
Nhöõng laøn thô boång traøn leân baát taän
Nhö hieán daâng cho theá heä ngaøy mai

Hôõi em yeâu daáu
Theá heä cha anh vaø theá heä chuùng ta
Ñaõ phaûi cheát vaø ñang coøn phaûi soáng
Trong boùng ñeâm cuûa thuù tính meânh moâng

Em nghe ñaáy tieáng cuûa loaøi Ngöôøi Vöôïn
Ñang ruù leân chaùt chuùa beân tai
Chuùng ca ngôïi hoøa bình thònh vöôïng
Treân nhöõng thaân ngöôøi khoâng coøn ñuû hình haøi
Chuùng tranh cöôùp töøng ngoïn ñoài khoâ troïc
Töøng maûnh ñaát xanh töôi
Chuùng ñang bieán töông lai töøng daân toäc
Thaønh ñoà chôi baù chuû thi ñua

Em coù bieát trong cuoäc soáng moãi ngaøy
Chuùng ta cuõng ñang nhö nhöõng baày Ngöôøi Thuù
Daønh ñaát nhau vaø cöôùp boùc laãn nhau
Töøng baùt côm thöøa töøng maûnh aùo vaù
Trong khi ñoù haøng trieäu con ngöôøi
Ñang phaûi soáng khoâ caèn hôn soûi ñaù
Trong nhöõng thaønh phoá sa hoa traùng leä
Nhöõng tieän nghi cuûa theá kyû hai möôi
Nhöõng thaân hình phì noän vui töôi
Soáng buoâng thaû raát thieät thaø tha thieát

Em yeâu hôõi !
Moät cuoäc soáng môùi
Phaûi khai sinh töø trong nieàm töï giaùc
Töø trong moãi traùi tim
Veà ñöôøng soáng con ngöôøi

Saùng hoâm nay
Trong maøn ñeâm cuûa nhöõng ngaøy tuø haõm
Boãng böøng leân nieàm tin yeâu voâ haïn
Cho theá heä ngaøy mai

Theá heä nhöõng con ta
Vaø nhöõng ñöùa chaùu ta
Phaûi ñöôïc soáng
Ñöôïc yeâu
Vaø ñöôïc cheát
Nhö nhöõng Con Ngöôøi.

1990 - 1993