Make your own free website on Tripod.com
ñeâm
vöôït
nguïc
( töôûng nieäm caùc baèng höõu ñaõ hy sinh trong vuï vöôït nguïc 81 cuøng nhöõng baèng höõu coøn cuøm xaø lim cho tôùi maõi baây giôø. )
Ai ñaõ thaáy ngang trôøi röïc löûa
Boùng maây vôøn caây laù choán hoang vu
Ai ñaõ nghe tieáng ñaát rít caêm thuø
Ñeâm vöôït nguïc loøng toâi ghi nhôù maõi !

Moät ngöôøi baïn ñaõ nghìn thu ôû laïi
Kheùp mi saàu mieân vieãn giöõa ñoài hoang
Quoác daân ôi, ñaây röøng nuùi Tröôøng Sôn
Quoác daân ôi, ñaây tuø nguïc chöùa caêm hôøn
Ñaây xieàng xích nhöõng ngöôøi yeâu toå quoác
Yeâu ñoäc laäp töï do, yeâu haïnh phuùc
Yeâu töông lai daân toäc gioáng Tieân Roàng !
Ñeâm nay gioù thoåi laïnh luøng
Röøng thieâng söông traéng phuû truøm sôn kheâ
AÂm vang rôøn rôïn boán beà
Kìa bao chính khí bay veà Tröôøng Sôn

Ñeâm nay möa ñoå töøng côn
Phaûi chaêng tieãn moät linh hoàn ra ñi...
Ai ñoå leä phaân ly
Ai röôïu noàng tieãn bieät
Coù gì ñaâu !
Moät kieáp löu ñaøy !

Moä hoang moät naám sô saøi
Coû taøn hoa daïi thaùng ngaøy tieâu sô
Naøo ai söông khoùi sôùm tröa
Töø ñaây phoù maëc gioù möa phuõ phaøng
Ñeâm nay möôøi saùu thaùng naêm
Suoái vaøng anh ñeán nhaø giam toâi cuøm.

Anh naèm xuoáng nôi naøy
Nghìn thu - thoâi vónh caùch
Chuùc hoàn ngöôøi thieân coå
Mieàn cöïc laïc sieâu thaêng
Chuùng toâi coøn ôû laïi
Noùi laøm sao heát khoù khaên
Ñoøn thuø tôi taû - xaùc thaân raõ rôøi

Gian nan naøo xaù anh ôi
Xaø lim cuøm theùp troø chôi maït ñôøi...
Naáu nung chí vöõng gan beàn
Heïn ngaøy vuøng vaãy baùo ñeàn non soâng.

   1981-1993 A 20 Phuù Yeân