Make your own free website on Tripod.com
baûo giang

Sinh quaùn Beán Tre, sinh vieân sö phaïm 1975. Hoaït ñoäng choáng CSVN töø 1976. Bò baét 1979. AÙn 20 naêm tuø. Ñaõ qua raát nhieàu nhaø tuø, trong ñoù coù Chí Hoøa-K3 vaø A20.

lôøi theä öôùc
chaân lyù laø ñaâu
lôøi keâu goïi
suy tö
taâm tình gôûi ñoàng baøo haûi ngoaïi
möøng em giöõ vöõng tinh thaàn
ñeâm vöôït nguïc