Make your own free website on Tripod.com
vuõ bình nam

Teân thaät laø Tröông Nhaät Taân, sinh khoaûng naêm 1952. Nhaø giaùo, queâ quaùn Quaûng Nam. Bò baét 1979. AÙn danh : AÂm möu laät ñoå chính quyeàn Nhaân daân. Chung thaân.
Ñaõ qua caùc traïi tuø Bình Ñieàn, A 30, A 20, K 3, Z.30 D. Hieän bò giam taïi traïi Ba Sao - Phuû Lyù, Nam Haø Baéc VN. Söùc khoûe raát yeáu.

goùi thuoác Ñieän Bieân
trôû laïi tröôøng xöa
gioït möa cuoái tuaàn
lôøi ru cuûa meï naêm xöa
nhaén nhuû
nhöõng böôùc chaân nghieät ngaõ
queâ ta taác ñaát taác vaøng
böôùc chaân Ñoâng tieán
nhôù veà ñaát meï
moät thoùi quen
möôøi naêm xa caùch
naøng tieân ñôïi choàng
trong tuø nhôù meï
moät khung cöûa saét
heïn vôùi xuaân
meï Ñoàng Xuaân
hoûi meï AÂu cô
ñoâi bôø Beán Haûi
em ñaõ veà chöa
hoûi naøng xuaân
thö göûi cho con
tröôùc giôø vónh bieät